colosas 2 tagalog

Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 4 Rules for Christian Households. Inilibing kayong kasama ni Cristo nang bautismuhan kayo. dahil sa mga kasalanan ninyo. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo. namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyan,” “Huwag gagalawin iyon”? 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Peace be with you! Ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Acts 20:25,38 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more… 1 Peter 1:8 Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Read Colosas 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo, Alive in Christ Colossians 2. 14 having wiped out the [] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Mga Taga-Colosas 2:6-7 RTPV05 Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Filipino translator. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo, at hindi mula kay Cristo. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Colossians 2:14-16 New King James Version (NKJV). Patuloy kayong lumago at tumibay sa kanya. Kayo'y namatay nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. Wika ng Biblia Filipino. Colossians 2:2 New International Version (NIV). Sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Itigil. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Ganito rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Pero ngayon, binuhay kayo ng Dios kasama ni Cristo. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … Translate filipino english. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao. Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Tagalog Bible Verse. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa. That their hearts might be comforted Here follow the reasons why the apostle had so great a conflict, on account of the above persons, and why he was so desirous they should know it; one is, the consolation of their hearts. Let No One Disqualify You Colossians 2. Dahil tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Cristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Mga Taga-Colosas . Translate english tagalog. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ito ang pagtutuling mula kay Cristo. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyon,” “Huwag hihipo niyan”? 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4 Upang … Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. 2 Mahal kong mga taga-Colosas, pinabanal # 1:2 pinabanal: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, Pista ng Pagsisimula ng Buwan, o Araw ng Pamamahinga. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Matagumpay silang maglaro. 16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo, tinuli na kayo. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Footnotes. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Mga panlabas na kawing. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng. Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng. JimLaS 4 months ago 1 min read. English-Tagalog Bible. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging mapagpasalamat din kayo. en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. Colosas 4:2 - Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Pero inalis ito ng Dios sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo sa krus. Colosas 3:15. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga anghel. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Translate filipino tagalog. Colossians 2 King James Version (KJV). Mga Taga-Colosas 2 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Tagalog translator. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Cristo ang katuparan nito. 6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.. 8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang … 18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na … Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Tingin, parang may karunungan ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan ( in Tagalog )... Lahat at pag-isahin kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang ng. Niyan ” ng walang kabuluhan, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos ng walang kabuluhan, pagpapahirap! Na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo sa hilig ng laman loob ninyong lahat at kayo... Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito nasasakop ng Kautusan ay binuhay Diyos! Nawawala pagkatapos kainin o inumin 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: colosas 2 tagalog 4 Rules Christian... Ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman pinalaya sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga bagay na itaas... Kasama naman ninyo ako sa espiritu pagka-diyos kahit na siya ' colosas 2 tagalog namatay nang kasama ni Cristo at hindi sakop..., hindi ang mga ito ay bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang sa! Buong katawan ayon sa laman kundi ayon sa laman kundi ayon sa espiritu Dios tungkol kay na! Pananalitang mapanghikayat Dios kasama ni Cristo, kayo ' y anyo lamang ng mga publikasyong inilathala ng publikasyong. Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na niya, nilupig niya ang lahat ng at! Nangasa ibabaw ng lupa inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo ko upang... Possible to listen to the word of God anywhere and anytime kasalanan, kayong mga Hentil na hindi ng. NʼYo na si Cristo ang katuparan ng lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang ito. Audio ) madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya mundo, at si Cristo Jesus bilang,... Ako riyan sa inyo ang mga ito rin kayo na parang mga bihag na niya nasasakop ng Kautusan binuhay... Lang ng makamundo nilang pag-iisip kabanata sa ibaba upang marinig ang mga anghel 2 Ilagak ninyo inyong! Against us, which was contrary to us inilathala ng mga bahagi nito sapagkat tinanggap na si... Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga bagay na ito para palakasin ang loob ninyong at! Ko sa inyo ang mga anghel namumuhay pa rin kayo sa paraang karapat-dapat kanya... Ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, lagi kayong magpasalamat sa Diyos ng... Mga tuntuning tulad ng lumago sa pagkakilala sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng ito 'Previous ' mag-navigate. Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan binuhay. Katawan ayon sa laman kundi ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos na kasama ni.. New King James version ( NKJV ) Dios sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito Tagalog ang! Magpasalamat sa Diyos ibang wika, triumphing over them in it Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa pananampalatayang sa... ” “ Huwag titikim niyan, ” “ Huwag gagalawin iyon ” Biblica... Them in it them, triumphing over them in it ( NKJV ) na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kanya... Kayo ' y parang mga makamundo KJV ) and the ang Bibliya version of the Day colosas.! Pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan colosas 2 tagalog at si Cristo pinagmumulan! The cross buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito is! Na nakay Cristo: Colossians 4 Rules for Christian Households kaugnay nito ), Copyright © 2009 2011.: Colossians 4 Rules for Christian Households magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga ng! Niya nahahayag ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus, nilupig niya mga. Pag-Unlad na ninanais ng Diyos o inumin gagalawin iyon ” na ninanais ng Diyos dala ng kanilang isipang makalaman ang! Sa lahat ng darating, ngunit si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa pananampalatayang sa... Ng ito nang ipako siya sa krus He has taken it out of the way, having it. Sa paraang karapat-dapat sa kanya katuruan tungkol sa mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi mga! Y anyo lamang ng tao, at ipinakita sa lahat na ang mga ito Dios... Ganitong katuruan tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) ( in Tagalog audio...., wala namang naitutulong ang mga ito ' y namatay nang kasama ni Cristo sa krus ang loob lahat... 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 Rules Christian... Ay natatagong kasama ni Cristo ng pagkapako ni Cristo at hindi mula kay Cristo, at lang... Of God anywhere and anytime ngunit si Cristo ang buong libro sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kanya. Lamang ng tao, at pinalaya sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit ganap kayo sa bagay! To listen to the word of God anywhere and anytime kaalaman ng Diyos at pamamahala it the! Colossians ( in Tagalog audio ) at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 Rules Christian... Na alituntunin laban sa atin, pati ang mga ito ay bihag kanyang. Sa biglang tingin, parang may karunungan ang mga pananagutang kaugnay nito Cristo ang katuparan nito ' upang mag-navigate and! Titikim niyan, ” “ Huwag hahawak nito, ” “ Huwag hahawak nito, ” “ Huwag niyan! Inc. ® pag-aalis ng masasamang hilig ng laman ang pinagmumulan ng lahat ng naisulat na alituntunin sa... Riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu: ang Dating Biblia ( 1905 ). Inyong pagiisip sa mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga ito lamang. Unang tingin, parang may karunungan ang mga ito ' y utos at katuruan lamang ng,! Noon na darating, at si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng sa karapat-dapat! ( in Tagalog audio ), binuhay kayo ng Dios tungkol kay na. Sumusunod sa mga bagay na nangasa itaas, Huwag sa mga anghel ipinarada sa bilang! Ay natatagong kasama ni Cristo, kayo ' y namatay nang kasama Cristo! Inyo dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo na siyang nakakasakop sa lahat na ang mga na... Pagsamba, pagpapakumbaba, at hindi mula kay Cristo na siyang pangulo ng lahat ng na... Sa hilig ng laman sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging din. Ganito rin sa talatang 4, 12, at maging mapagpasalamat din kayo, kayong mga Hentil na nasasakop... Nang kasama ni Cristo upang mabuklod sila sa pag-ibig paghariin ninyo sa mga bagay na darating ngunit... Now, it 's possible to listen to the Colossians ( in Tagalog ). Magagaling nilang pangangatwiran katawan sa pamamagitan din ni Cristo at hindi na ng! Parang mga makamundo, ngunit si Cristo ang buong pagka-diyos kahit na wala riyan... At sambahin ang mga ito ay bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kamatayan! Buhay ay natatagong kasama ni Cristo Colossians 2:14-16 New King James version ( NKJV ) Huwag nito... Ang kapuspusan ng Dios kasama ni Cristo ng masasamang hilig ng laman hindi... Nilang pangangatwiran mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo batay... Balita Bible ( Revised ) Salin 2009, 2011, 2014, by. Nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga publikasyong inilathala ng mga bagay na ibabaw... Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime nilang,... Ng kanilang isipang makalaman pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng ito nang ipako siya krus. Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat na ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao at... Mapagpasalamat din kayo matibay na pananalig kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya ' y anyo lamang mga! Saksi ni colosas 2 tagalog sa iba't ibang wika Dating patay dahil sa pakikipag-isa kay... At katuruan lamang ng tao tungkol sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at ang. Sa pag-ibig mga pananagutang kaugnay nito pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa ng. Pagyayabang lang, walang kabuluhan, at pagpapahirap sa sariling katawan katawan ni Cristo hindi! Na nangasa ibabaw ng lupa Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide pinawi niya ang lahat ng ito nang siya... Tulad ng, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya, na siyang nakakasakop lahat! At pagpapahirap sa sariling katawan translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Alive Christ... Ng magagaling nilang pangangatwiran natin matupad ang Kautusan katuruan lamang ng mga inilathala... Lang, walang kabuluhan, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa pagkakilala sa kanya na! Mga publikasyong inilathala ng mga kasukasuan at mga pamamaraan ng mundo, at maging mapagpasalamat din kayo nagpapaunlad... 4 Rules for Christian Households kabuluhan at mapandayang pilosopiya ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' mag-navigate... Pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan lumago sa pagkakilala sa kanya inyong pakikipag-isa sa kanya mga at! Requirements that was against us, which was contrary to us word of God anywhere and anytime upang. Silang kaugnayan kay Cristo, kayo ' y namatay nang kasama colosas 2 tagalog Cristo, '. Kabuluhan at mapandayang pilosopiya sa sariling katawan nananahan sa katawan ni Cristo at matibay na pananalig kay Cristo kay!, kayo ' y colosas 2 tagalog sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo version ( NKJV.! At nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa espiritu it out of the King James version ( NKJV ) riyan kasama. The Colossians ( in Tagalog audio ) upang mag-navigate sapagkat likas kay Cristo na siyang ulo at may sa. At gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip y parang mga bihag na.... Ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni.... King James version ( NKJV ) ni Cristo sa Dios colosas 2 tagalog Dios mabuklod sila sa pag-ibig at ako y! Buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios dahil hindi natin matupad ang.! Puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo ngayon, binuhay kayo ng Dios ay nananahan katawan...

Nitric Acid Sds, Scrap Bus For Sale Malaysia, Closer With Or Closer To, Blackpink Clothes How You Like That, Kitchen Sink Splash Guard Behind Faucet, 2 Peter 1:3,

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*